Wtorek, 17 lipca 2018 roku
Adresy, telefony
Information About the 10th Liceum in Cracow
Komisja Edukacji Narodowej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2018 / 2019
Czyli jak do nas najwygodniej dojechać
Znani ludzie, którzy opuścili mury naszej szkoły
Profile klas
Ważne daty w roku szkolnym
Co nas czeka...
Regulamin rekrutacji. Informacje dla kandydatów
Informacja MEN o reformie edukacji
Zamówienia publiczne X LO w Krakowie
Informacje o wynajmach,dzierżawach,użyczeniach pomieszczeń.
Administratorzy, redaktorzy...
Informacje dla Rodziców i Ucznów

Terminy konsultacji dla rodziców
Nr konta Rady Rodziców
Zebrania i dni otwarte
Zajęcia dodatkowe dla uczniów
Regulamin zmiany oddziału klasowego w X LO w Krakowie
Regulamin zmiany grupy językowej i zmiany języka obcego na inny język
Procedura uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w X LO im. KEN w Krakowie
Procedura przyjęcia ucznia z innej szkoły do X LO

„Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?” – informacje MEN

 


Terminy konsultacji dla rodziców 2017/2018

 

Nauczyciel Przedmiot Termin konsultacji
Błąkała Ewa j. niemiecki wtorek 11-11:45
Borowczak-Srokol Alina j. polski, WOK środa 15:00
Bukowiec Magdalena j. angielski poniedziałek 10-10:45
Chyży Iwona informatyka czwartek  11:55-12:40
Dudek (Czepiel) Małgorzata j. angielski poniedziałek 10-10:45
Czerwińska Iwona j. angielski wtorek 9:20-11
Czopek Cecylia j. polski wtorek 13:50-14:35
Dąbrowa-Szatko Marzena j. polski wtorek 12:50-13:35
Durmała Barbara edukacja dla bezpieczeństwa poniedziałek  8:20-9:05
Gostyńska Małgorzata j. angielski czwartek 9:10-9:55
Grzybowska Sabina wf piątek 11:55-12:40
Jagocka Dorota biologia środa 10-10:45
Jedynak Karolina historia, WOS środa 11-11:45
Kaźmierczak Małgorzata fizyka środa 8:20-9:00
Kaźmirowicz Grażyna chemia czwartek 11-11:45
Klemczak Paulina historia, WOS poniedziałek 11:55-12:40
Kordyka Anna matematyka czwartek 11-11:45
Kozub Joanna geografia poniedziałek 11-11:55
Król-Klimkowska Elżbieta matematyka wtorek 11-11:45
Kucharski Krzysztof informatyka środa 11:55-12:40
Kuczek Iwona biologia piątek 11-11:45
Kuszneruk-Pajorska Katarzyna biologia piątek 11-11:45
Kwaca Elżbieta matematyka poniedziałek 11-11:45
Kwarciak Małgorzata j. rosyjski wtorek 11-11:45
Lech Agnieszka matematyka wtorek 11:55-12:40
Lewińska Barbara j. angielski wtorek 10-10:45
Lipa Małgorzata j. angielski poniedziałek 11-11:45
Mazanek Robert WF piątek 9:10-9:55
Niedenthal Dorota j. niemiecki wtorek 11-11:45
Niemiec Anna geografia, przedziębiorczość czwartek 10-10:40
Osuch Kamila biologia wtorek 13:50-14:35
ks. Ozdoba Jacek religia środa 9:10-9:55
Pękala Andrzej fizyka poniedziałek 14:35
Piekarczyk-Jodłoś Marta matematyka piątek 9:10-9:55
Potępa Anna j. angielski poniedziałek 10-10:45
Pruta Dorota j. angielski wtorek 9:10-9:55
Radwańska-Sobieraj Monika j. francuski wtorek 11-11:45
Sendra Bernadetta j. francuski czwartek 13:35
Skałka Beata j. angielski wtorek 10-10:45
Skucińska Monika j. polski wtorek 11:55-12:40
Smus Małgorzata j. angielski piątek 9:10-9:55
Szczepański Grzegorz wf środa 11:55-12:40
Ślusarczyk Stefan matematyka piątek 13:40-14:30
Todys Sylwia historia, WOS piątek 11-11:45
Tynor Katarzyna chemia środa 10-10:45
Wierzbicka Lidia j. polski piątek 11-11:45
Wiślińska Irena j. niemiecki wtorek 11-11:45
Witkowicz Andrzej historia  poniedziałek 10-10:45
Worgacz Barbara psycholog czwartek 16-17
Wójcicka-Chrabąszcz Ewa religia wtorek 12:50-13:35
Wójtowicz Beata religia wtorek 11:55-12:40
Zemanek Ewa j. polski środa 12:50-13:35
Żywczak Magdalena j. angielski poniedziałek 9:10-9:55

 


Nr konta Rady Rodziców

PKO SA III O. Kraków
53 1240 2294 1111 0000 3723 9150

 

 

Zebrania i dni otwarte

I semestr:

13.09.2017 i 14.09.2017- zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II, III
16.11.2017 - zebrania dla Rodziców uczniów klas I-III  i dzień otwarty
18.01.2018 - zebrania dla Rodziców uczniów klas I-III i dzień otwarty

II semestr:

28.03.2018 - zebrania dla Rodziców uczniów klas I-III  i dzień otwarty

17.05.2018 - zebrania dla Rodziców  i dzień otwarty

 

 • Procedura uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w X Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Krakowie


  Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843), § 5. 1 i 2
  2. Statut X Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Krakowie.
  Procedura postępowania:
  1.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  1. podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres
  2. w tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.
  3.  nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza
  1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  1. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.
  2. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  1. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
  2. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż 1 miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego / kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.
  3. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach.
  4. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (prawni opiekunowie) – w przypadku uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, składając podanie (załącznik nr 1)* do dyrektora szkoły (w sekretariacie szkoły), do którego załączają zaświadczenie lekarskie
  5. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza w terminie do 7 dni od jego wystawienia.
  6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.
  7. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Małopolskiego Kuratora Oświaty.
  8. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
  9.  Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
  10. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach i pozostawać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  11.  Uczeń może być zwolniony z tego obowiązku i uzyskać zgodę na wychodzenie do domu wyłącznie w przypadku pierwszych lub ostatnich godzin w planie lekcji ucznia na podstawie pisemnego oświadczenia (zał. nr 2 procedury)** rodziców/prawnych opiekunów lub własnego oświadczenia pełnoletniego ucznia (zał. nr 3 procedury)** i po uzyskaniu zgody Dyrektora Liceum. Składający oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie, bierze za zwalnianego ucznia pełną odpowiedzialność prawną w czasie trwania zajęć. O tym fakcie informowani są: nauczyciel wf i wychowawca klasy, którzy potwierdzają przyjęcie jej do wiadomości własnoręcznym podpisem na decyzji Dyrektora pozostającej w rejestrze zwolnień.
  12. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego natomiast wychowawca klasy, rodziców/opiekunów prawnych na zebraniu z rodzicami.
  13. Procedurę wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Liceum dnia 22 września 2015 r.
  *Wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury
  **Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 (dla rodziców/opiekunów prawnych) i załącznik nr 3(dla pełnoletniego ucznia) do procedury
   

   

 

© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków