Regulamin:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego X Liceum Ogólnokrztałcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681)

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem", będący jej społecznym organem.

 

§ 2

 

1. Zasady wyborów do Zarządu SU określa Regulamin Wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego X Liceum Ogólnokrztałcącego w Krakowie

 

§ 3

 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do zarządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Organami samorządu są:

1) Rada Samorządów Klasowych;

2) Zarząd;

3) Prezydium;

4) Rzecznik Praw Ucznia

4. W skład zarządu samorządu wchodzą:

1) Rzecznik Praw Ucznia

2) Prezydium:

a) Przewodniczący;

b) dwóch Zastępców Przewodniczącego;

c) Sekretarz;

3) członkowie

5. Zarząd SU musi liczyć przynajmniej 12 członków, aby móc funkcjonować.

6. Kadencja prezydium trwa od jego zaprzysiężenia do momentu przekazania urzędu nowemu Prezydium.

7. Wybory nowego Prezydium odbywają się co roku na pierwszym zebraniu nowego Zarządu SU, którego termin ustala Opiekun SU. Zebranie odbywa się do dwóch tygodni po przekazaniu oficjalnych wyników wyborów do Zarządu SU. Wybory są równe, pośrednie.

8. Złożenie wniosku o  odwołaniu przewodniczącego, jednego z wiceprzewodniczących albo obydwóch lub sekretarza następuje poprzez zebranie podpisów 1/4 składu Zarządu pod tym wnioskiem i złożenia go w ręce Opiekuna SU. W takim przypadku Opiekun SU zwołuje zebranie wyjątkowe w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po złożeniu do niego wniosku. Na zebraniu przeprowadza on głosowanie za uchwałą o odwołaniu przewodniczącego, jednego z wiceprzewodniczących albo obydwóch lub sekretarza w którym uchwała zapada 2/3 głosów przy ponad połowie składu Zarządu.

9. Wybory Prezydium SU są równe, tajne i pośrednie. Prawo głosu ma w nich każdy członek Zarządu SU. Wybory odbywają się na pierwszym zebraniu po wyborach do Zarządu przy minimalnie 2/3 składu samorządu. Kandydat musi mieć bezwględną większość głosów w wyborach, aby objąć funkcje na którą kandyduje do Prezydium. Jeśli nikt nie ma tylu głosów w pierwszym głosowaniu to przeprowadza się drugie między dwoma kandydatami, którzy zdobyli najwięcej głosów. Wybory przeprowadza się tak dopóki któryś z kandydatów osiągnie większość głosów.

1) Przed wyborami na przewodniczącego, każdy ze zgłoszonych kandydatów może zabrać głos na 2 minuty.

10. Jeśli Prezydium jest  niekompletne to przeprowadza się do niego wybory uzupełniające na następnym zebraniu. Wybory przeprowadzane są na zasadach określonych w § 3, ustępie 9.

11.  Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu SU następuje wskutek:

1) zaprzysiężenia nowego Prezydium, gdy ten jest w klasie maturalnej;

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;

3) zmiany szkoły;

4) śmierci

12. Postanowienie o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu uchwala Przewodniczący lub w szczególnych przypadkach jego zastępca.

§ 4

 

1. Samorząd działa kolegialnie. Zebrania zarządu zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu, lub  na wniosek przewodniczącego lub opiekuna samorządu. Zebrania są protokołowane.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący samorządu lub wyznaczony przez niego członek Prezydium lub gdy Przewodniczący nie wyznaczy osoby, członek Prezydium najstarszy wiekiem.

3. Protokół z posiedzenia Zarządu SU jest przez Zarząd zatwierdzany w drodze uchwały na następnym posiedzeniu.

4. Za zgodą lub na wniosek Zarządu, Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu Zarządu:

1) Dyrektora szkoły;

2) nauczycieli i innych pracowników administracji szkoły;

3) rodziców (przedstawicieli Rady Rodziców);

4) a także inne osoby nie związane ze szkołą, na zasadzie ekspertów;

5. Zarząd samorządu prowadzi następującą dokumentację:

1) książkę protokołów;

2) księgę uchwał;

6. Zarząd samorządu uchwala opracowany przez Prezydium SU program działalności Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny, oraz zatwierdza sprawozdanie Prezydium SU z działalności SU w roku szkolnym.

7. Grupa uczniów, licząca co najmniej 50 osób, może złożyć projekt uchwały do Przewodniczącego. Głosowanie nad daną uchwałą odbywa się na najbliższym zebraniu Zarządu.

8. Każdy członek Zarządu może złożyć projekt uchwały, która zostaje poddana pod głosowanie na najbliższym zebraniu Zarządu.

9. Uchwały w ramach uprawnień stanowiących, wnioskodawczych i opiniodawczych zarząd podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków. Wyjątkiem są sytuacje opisane w § 3 ustępach 8. i 12.

10. Wszystkie uchwały zarządu są przekazywane, po podpisaniu ich przez przewodniczącego Zarządu, do wiadomości Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

11. Uchwały zarządu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty i innymi aktami prawnymi umocowanymi w tej ustawie, regulującymi działalność szkoły oraz ze statutem szkoły.

 

§ 5

 

1. Samorząd może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Zarząd SU:

1) może opiniować pracę nauczyciela przed wystawieniem mu oceny pracy przez dyrektora szkoły;

2) ma prawo opiniować zachowanie ucznia, przed podjęciem decyzji Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia go z listy uczniów

3. Do zadań Zarządu SU należy:

1) pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

2) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,

3) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

4) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

6) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji,

7) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar,

8) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,

9) organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,

10) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu.

4. Zarząd może występować do Rady Rodziców umotywowanymi wnioskami o dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego, oraz pomoc materialną dla uczniów szczególnie jej potrzebujących.

5. Członek Zarządu ma obowiązek:

1)  czynnie brać udział w pracach Zarządu poprzez udział w zebraniach Zarządu,

2) przestrzegać Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego X Liceum Ogólnokrztałcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

3) rzetelnie i sumiennie wykonywać nałożone na niego funkcje, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności,

 4) wykonywać uchwały Zarządu.

 

§ 6

 

(uchylony)

§ 7

 

1. Samorząd Uczniowski może drogą uchwały powołać w szkole Rzecznika Praw Ucznia, którego zadaniem jest kontrola przestrzegania i egzekwowania wszystkich praw uczniów określonych w Statucie Szkoły. Rzecznik Praw Ucznia działa z własnej inicjatywy lub na wniosek uczniów szkoły. RPU w swojej działalności może powoływać doradców spośród nauczycieli, rodziców. Bierze on również udział (niezależnie od Przewodniczącego Zarządu SU lub jego zastępcy) w rozpatrywaniu przez organy szkoły wszelkich spraw związanych z realizacją praw i obowiązków uczniów.

2. Kandydatem na Rzecznika Praw Ucznia może być uczeń posiadający średnią ocen powyżej 4,00; przynajmniej dobre zachowanie oraz; który uzyska pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Zarządu SU.

3. Tajne bezpośrednie wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się równolegle z wyborami do Zarządu SU. RPU może zostać kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50% + 1 ogółu uczniów szkoły. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów, wybory są powtarzane wśród kandydatów największą ilością głosów. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok licząc od daty wyborów.

 

§ 8

 

1. Samorządy klasowe składają się z trzech osób: przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.

2. W zależności od potrzeb i specyfiki danej klasy do samorządu klasowego można wybrać dodatkowo: sekretarza, kronikarza, łącznika z biblioteką itp. nie więcej jednak niż trzy osoby.

3. Samorządy klasowe wybierane są w głosowaniu równym, powszechnym i tajnym.

4. Samorządy klasowe: organizują działalność SU na terenie klasy, współdziałają z wychowawcami klas w rozwiązywaniu wszystkich problemów wychowawczych i organizacyjnych na terenie klasy.

 

§ 9

 

1. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

2. Po upływie 14 dni od dnia uchwalenia Regulaminu, struktura i dotychczasowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego muszą zostać dostosowane do jego wymogów.

3. Traci moc Regulamin Działalności Samorządu Uczniowskiego z dnia 10 czerwca 1994 roku.