» Regulamin Biblioteki X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego i ustalonymi godzinami pracy.

3.   Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Przy wypożyczaniu książek i materiałów naukowych uczeń zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.

5.  Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki:

     a)  na okres jednego tygodnia lektury,

     b)  na okres dwóch tygodni powieści i nowele niebędące lekturami.

6. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę  wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

7. Przed upływem terminu zwrotu uczeń może uzyskać prolongatę, jeśli nie ma na daną książkę zamówień.

8. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń do czasu zwrócenia zaległych pozycji.

9.  Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki zwraca taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

11. Wszystkie wypożyczone w ciągu roku szkolnego książki należy zwrócić dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

12. Biblioteka umożliwia wypożyczenie książek na okres ferii zimowych i letnich po wcześniejszym zwróceniu zaległych terminowo książek.

13.  W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

14. Wobec uczniów niewywiązujących się ze swoich obowiązków mogą być zastosowane postanowienia zawarte w Statucie Szkoły.

15. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych z niej książek, czego potwierdzeniem jest podpisana przez bibliotekarza karta obiegowa biblioteki.

16. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 17 września 2020 roku